چون خواب خواب آلوده ام از فکر خواب اندوده ام
هر دم که خوابت دیده ام سلطان خوابان بوده ام

ای خواب تو سودای دل وی آرزویت خواب دل

خوابم فرو مانده به گِل بازآ به این قیلوله ام

این هم حاصل مکاشفات عرفانی امروز…

Advertisements