سوي ديگر بحرانهايي كه گريبان هر نسل را ميگيرند فرصت هاي بينظيريست كه براي آموختن به او ميدهند. كمتر کسی شک دارد كه فشارهاي سالهاي اخير براي ما ايرانيان سرشار از آموزه هايي ارزشمند بوده كه بسياري از ملل منطقه از آنها محروم بوده اند. با اين وجود، آنچه هنوز نياموخته ايم جزو مهمترين درسهايي هستند كه يادگيريشان برای ساختنِ ایرانِ آینده حیاتیست؛ درسهایی که فهمشان شايد تأمل، تفكر و تمرین بيشتري بطلبد. يكي از اين درسها، دركِ انگيزه ايست كه بهاييان را به تحملِ صبورانهِ ظلم تشويق ميكند. تمسّکِ بهاییان به دعا و توسّل آنها به صلحجویانه ترین روشِ تظلّم برای چیست؟ احتمالِ ثمربخشیِ مجاریِ قانونی برای رفعِ تضییقِ غیرقانونیِ حقوق چقدر است؟ چه امیدی به رسیدگیِ عادلانه به شکایات وجود دارد وقتی مأمورینِ عدلیه خود در صفِ اولِ اجحاف و ظلمند؟ وقتی اعتصابِ غذا تنها گزینهِ پیشِ رویِ زندانیانِ قلم و وجدان است، چرا جمعِ یاران برای خلاصی از وضعِ اسفناك و ظالمانهِ موجود به آن دست نمیزنند؟ البته اگر آنان نيز از حقِ طبيعیِ نخوردن استفاده کنند الویتِ وضعیتِ آنها حجمِ بیشتری از توانِ خبررسانیِ رسانه ها و اقداماتِ فعالانِ حقوق بشر را بخود اختصاص خواهد داد و احتمال آزادیشان را بیشتر خواهد کرد. با اينحال اين نُجبا به جهانيان نشان داده اند كه در ديار قانونگريزی به قيمت جانشان به قانونی که علیه خودشان هست هم پايبند ميمانند و حتی از حقِ طبيعیِ نخوردن برای آزادی استفاده نمي كنند چرا كه نميخواهند حكمی ظاهراً قانونی را از طُرُقی كه در قانون پيش بينی نشده به چالش بكشند. از سوی ديگر، خودداری از اعتصاب غذا خود یک فداکاری و از خودگذشتگیِ بزرگ است تا صدایِ اعتراضِ آنانی كه رنج زندان بيشتر عذابشان ميدهد انعكاس بيشتری بيابد؛ تا ظرفيتِ محدودِ اطلاع رسانیِ رسانه های خارجی و فعالين حقوق بشر خرجِ قربانياني بشود كه بيشتر بيتاب آزاديند.
سکوتِ ظاهریِ بهاییان در برابرِ این همه بیداد صدایِ ایمانِ قلبیِ آنها به هدفی والاتر است، هدفی که در میانهِ طوفانِ فریاد ها، تهمت ها و فحاشی ها گم شده است. آنچه بهاییان چنین مصرّانه با مظلومیتشان دنبال میکنند انفعال نیست، چرا که بهترین نشانهِ جامعه ای منفعل همراهیِ بی اراده با جریانِ آب است نه شنا بر خلافِ آن. زمانی که دروغ نه تنها بی حرمت شده بلکه «التزام عملی» به آن لازمهِ نجات در این تنازعِ بقای بیرحمانه بنظر میرسد کسی که از دروغی کوچک برای ادامه تحصیل، حفظ مال یا جانش خودداری میکند را نمیتوان منفعل و بی عمل خواند، چرا که او جزوِ معدود حافظانِ شعلهِ ضعیف و لرزانِ فضایلِ انسانی در کشورِماست، بر مشعلی که این روزها هزینهِ حملِ آن جانِ حامل است و رسیدنِ آن بدستِ نسل آینده از کسبِ آزادی برای نسلِ حاضر نیز مهمتر. برای نگاه هایِ آگاه که شاهدِ این مقاومت و صبرِ ساختارشکنانه هستند هر موردِ آن حاوی گنجینه ای از آموزه های گرانقیمت است، از عدمِ مقابله به مثلِ بهاییانِ خانه سوختهِ روستایِ ایول گرفته (2) تا بردباریِ قهرمانانهِ جمعِ یارانِ ایران، تا خدمتِ عاشقانه جوانانِ بهاییِ شیراز به کودکانِ محروم (3) و سکوتِ پرمعنایِ وجیه الله گلپور (4). برای این پيرمردِ بهايیِ تنكابنی چه دستاوردی از این بالاتر که در پاييزِ عمر پای در زنجير در شهر بگردد و نتيجهِ غمگينِ قرنها دگراندیش آزاری را جلویِ چشمانِ نسل حاضر بگیرد و عملاً نشان دهد كه حكومت مردمسالار متعلق به مردميست كه اول خود به سالار بودنشان ايمان بياورند و به هيچ چيزی كه ذره ای از عزتِ خودشان و هموطنشان بكاهد راضی نشوند.
برایِ آن جوانانِ بهاییِ شیرازی که از حقوقِ ابتداییِ یک انسان محروم بودند تمام بهانه ها برایِ پیش گرفتنِ یک زندگیِ گیاهیِ خنثی، بی تفاوت و منفعل وجود داشت. ولی آنان—که خود از تحصیلاتِ رسمی ممنوع بودند—آنچه را که در مؤسساتِ آموزشیِ بهایی آموختند برای خدمت به کودکانِ محرومِ غیرِ بهایی بکار گرفتند تا عشقِ نامحدود و نامشروطِ خود را به وطنشان به آنانی که این خدمت را میبینند نشان دهند.
پژواکِ آنچه یارانِ ایران و سایر بهاییان با سکوت فریاد میکنند زمانی بلندتر خواهد بود که وجدانِ ایرانیانِ هوشیار این فریاد را بشنود و برای همصدایی با آن منتظر اعتصاب غذای جمعِ یاران نباشد. زمانی که ایرانیان همین درجه از فداکاری و عشق را نسبت به یکدیگر و همین میزان از قانونمندی را نسبت به قوانین نشان دهند هیچ قانون شکنی بر ما حاکم نخواهد شد که برای رهایی از ظلمش به اعتصاب غذا نیاز باشد. امروز برای ما ایرانیان که تشنه قانونمداری هستیم دفاع از قانونمند ترینِ شهروندان مهمترین اولویت است، و زمانی که اهمیت این دفاع را دریابیم بزرگترین قدم بسوی آزادی را برداشته ایم.
دور مباد روزی که ایرانیان اسطوره هایِ حقیقیِ فداکاریِ سرزمینشان را بشناسند و گزاف قیمتی که آنان برای آزادی میهنشان پرداختند را ارج بنهند.

1)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
2)
http://news.persian-bahai.org/story/10
3)
http://news.persian-bahai.org/story/36
4)
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/05/110504_u01_bahai-iran.shtml

Advertisements