گاهنوشته های من جز برگ سبزی تقدیم به عابر این صفحات نیست. نه طمع تمتّعیست، نه سودای سودی و نه امید امتیازی. تازگی روح و فکر خواننده مشتاق مرا بس.

شاهین ایقانیان

Advertisements